Kurumsal » Tüzüğümüz
Tüzüğümüz

EĞİTİM YAYINCILARI ve TEDARİKCİLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ-(EYTED)

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1 : Derneğin Adı “EĞİTİM YAYINCILARI  VE TEDARİKCİLERİ DERNEĞİ” dir. Bundan sonra bu metinde Dernek olarak geçecektir.
Derneğin kısa adı EYTED' dir.
Derneğin Merkezi Ankara’dadır.
Dernek, yasaların ve Ana Tüzüğün öngördüğü çerçevede şube ve temsilcilikler açabilir.
Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli tescil işlemi yapılır. 

Derneğin Amacı ve Faaliyetleri

Madde 2 : Dernek, Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalar yapar.

Derneğin Amacı:

a) Üyelerin kendi arasında ve diğer Sivil toplum kuruluşları/ Kamu kurumları ile diyalog ve işbirliğini sağlamak,

b) Her platformda üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak,

c) Sektörün gelişmesini sağlamak için eğitim, yönetim ve hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunmak,

d) Sektörün kendi içinde bir özdenetim ve akreditasyon mekanizması üretmesine katkıda bulunmak,

e) Sektörle ilgili bilimsel araştırma- geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak; sonuçlarını ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaşmak,

f) Üyelerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurtiçi ve yurtdışı geziler, fuarlar düzenlemek; düzenlenmiş olanlara iştirak etmek

g) Üyelerinin mesleki anlamdaki gelişimlerini desteklemek,

h) Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek,  özel ve tüzel kişiliklerle mesleki iletişim ve işbirlikleri oluşturmak,

i) Eğitim yayınlarının kalitesinin artırılması amacıyla akreditasyon ve standardizasyon çalışmaları yapmak,

j) Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

k) Yayıncıların tedarikçilerin kamu ve eğitim camiası nezdinde itibarını yükseltmek,

l) Türkiye’de her kademede eğitim kalitesinin artmasına katkıda bulunmaktır.

Derneğin Faaliyetleri:

01 - Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmaların yanı sıra tüm eğitim yayıncıları ve tedarikçilerinin derneğe üye olmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak,

02 - Türkiye’de ve dünyada eğitim yayıcıları ve tedarikçilerinin, ilgili bilim adamlarının ve ilgili iş adamlarının, dernek amacı doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularda bir araya gelmelerini sağlamak,

03 - Amaçların gerçekleştirilmesi için mer'i mevzuat çerçevesinde her türlü faaliyeti yapmak ve Derneğe “ KAMU YARARINA DERNEK ” statüsü kazandırmak,

04 - Dernek bünyesinde yayıncılık - tedarikçilik alanlarında ayrı ayrı çalışma birimleri oluşturarak nitelikli çalışmalara imza atmak,

05 - Eğitim sisteminin ve yayıncılığın geliştirilmesi için projeler hazırlayarak ilgili makamlara önermek,

06 - Eğitim yayıncılığını Millî Eğitim Bakanlığının ve Kültür Bakanlığının ilgili her türlü kurul ve komisyonlarında temsil etmek,

07 - Yayıncı ve tedarikçilik yapan kitap ve kırtasiye firmalarının bilgi ve deneyimlerini arttırmaya çalışmak, üyelerine rehberlik yapmak ve aynı amaçla faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla ortak hedefler belirleyerek işbirliği yapmak,

08 - Yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlarla, ticaret ve sanayi odalarıyla, borsalar ve meslek kuruluşlarıyla, vakıf, dernek, birlik ve benzerleriyle doğrudan merkez veya şubeler aracılığı ile işbirliği yapmak,

09 - Amacın gerçekleştirilmesi ve Derneğin temsil gücünün artırılması için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya meslek odasına katılmak,

10 - Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla Genel Kurulun uygun göreceği yerlerde şube açmak ve Yönetim Kurulu kararı ile de temsilcilikler açmak,

11 - İhtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak ve çalışmalarını duyurmak için dergi, bülten, kitap vb. yayınları çıkarmak,

12 - Eğitim yayıncılığı ile ilgili faaliyetler için araştırma raporları hazırlamak, kamuoyu araştırmaları yapmak, ilmî konferans, sempozyum, seminer, toplantı, panel, yarışma, kültürel ve sportif etkinlikler, ödül törenleri, yurt içi ve yurt dışı müşterek geziler ve benzeri faaliyetleri düzenlemek, sergi ve fuarlar organize etmek,

13 - Üyeleri arasındaki ihtilafların çözümüne katkı sağlamak,

14 - Amaca yönelik olarak uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak, danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlarla yardımlaşmak, proje bazında ortak çalışmalar yapmak,

15 - Kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarına giren konularda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ortak projeler yürütmek,

16 - Eğitim yayıncılığı alanında dünyadaki ve Türkiye'deki yeni gelişmeleri izlemek, araştırmak ve mevcut eğitim-öğretim modellerinin tanınması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak, bunun için üniversite öğretim üyelerinin, bilim adamlarının, öğretmen, yazar meslektaş ve düşünürlerin görüşlerini değerlendirmek, araştırma, inceleme raporları hazırlamak ve ilgili kuruluşlara aktarılmasını sağlamak,

17 - Eğitimle, yayıncılıkla, kitapçılıkla ilgili çalışmalara her alanda destek vermek, araştırmalar yaparak teknik ve donanım yönüyle çağın ilerisinde olmayı hedefleyen öncü çalışmalar yapmak,

18 - Üye kurumların sayı ve kalitesinin arttırılmasına çalışmak; sektörde kalite yönetimi ve kârlılığın artırılması konusunda araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini desteklemek, yeni teknolojilerin ve uygulamaların sektöre taşınmasına öncülük etmek,

19 - Üye kurumların ihtiyacını karşılamak üzere insan kaynakları merkezi oluşturmak, sektöre yetişmiş eleman sağlamak için yetiştirme kursları düzenlemek, seminer ve sertifikasyon çalışmaları yapmak,

20 - MEB müdürlüklerine, öğretmenlere, okul idarecilerine, rehberlik birimlerine okul aile birliklerine ve velilere eğitim kalitesini ve öğrenci başarısını artırmak için işbirliği ve  ortak programlar önermek ve uygulamak,

21 - Sektörde korsancılığın  ve hak ihlallerinin önlenmesi için etkin mücadele yürütmek, yürüten kurumlara işbirliği yapmak,

22 - Sektörde çirkin rekabeti önlemek amacıyla bilinçlendirici ve önleyici etkinlikler planlamak,

23 - Başarılı çalışmaları ile eğitime emek, destek ve gönül vermiş insanlara ve kurumlara ödül vermek,

24 - Üye kurumların vermiş olduğu hizmetler doğrultusunda Türkiye geneli ödüllü veya ödülsüz  ortak deneme sınavları yapmak,

25 - Bilgi, yetenek, resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları ile bilim şenlikleri veya olimpiyatları ve sportif etkinlikler düzenlemek,

26 - Üye kurumların çalışanlarına yönelik toplantı, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek,

27 - Ders kitapları, soru bankaları ve dergi hazırlamak veya hazırlatmak. Yayınevi, matbaa, ajans kurmak, işletmek veya bu kurumlardan hizmet satın almak. Yazılı, sesli ve görsel medya programlarını hazırlamak veya hazırlatmak,

28 - Şartları kısıtlı il ve ilçelerde, eğitimi desteklemek için üyeler arasında kampanyalar düzenlemek, düzenlenmiş kampanyalara destek vermek,

29 - Üyeler arasında işbirliğini ve dayanışmayı sağlamak, resmî ve özel kurumlara karşı üyelerini temsil etmek,

30 - Üyeler aleyhine oluşabilecek haksız rekabetin giderilmesi için mesleki dayanışmayı sağlamak,

31 - Üyelerinin yararlanması için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve işletmek,

32 - Yardımlaşma sandığı kurmak, yardımlaşmayı teşvik etmek ve yardımlaşma organizasyonları ile işbirliği yapmak,

33 - Derneğin amaçları ile ilgili olarak iktisadi ve sosyal işletmeler kurmak ve işletmek,

34 - Mer'i mevzuat çerçevesinde yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

35 - Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

36 - Doğrudan üye kurumların aleyhinde olmasa bile reklâm, ilan ve asılsız haberler yoluyla kamuoyunu yanıltıcı beyanla haksız rekabette bulunan kurumları yasal takip konusu yapmaktır.

37 - Yayınlanmış eserlerin intihalini veya taklit edilmesini önlemeye yönelik çalışmalar yürütmek bu alanda oluşmuş ihlallerin takibinin yapılmasını sağlamak

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde - 3 : "Yardımcı kaynak yayını, ders kitabı, yabancı dil yayını, okullarda kullanılmak üzere üretilmiş kültür kitapları ya da okuma kitapları yayını;test, deneme, envanter yayını ile sayılan alanlarla ilgili TV, web ve mobil ortamlarda dijital içerik yayını yapan" tüm kurumlar ile bu kurumların ürettiği yayın, içerik, doküman ve kitapları öğrenci, öğretmen ve okullara ulaştıran tanıtan satan tüm kitapçı/kırtasiyeci, perakendeci firmaların ortağı veya temsilcileri, bünyesinde aynı alanda birden fazla kuruluş bulunan tüzel kişilerin yöneticileri  gerçek kişi şeklinde asıl üye olabilirler. Tüzel kişilik adına üyelik olacağından Bu kişinin başkanlığı veya temsil görevi sona erdiğinde kuruluş adına oy kullanacak kimse, yeniden belirlenir.

Üyelik başvurusu dernek başkanlığına yazılı olarak ve bir asil üyenin referansıyla yapıldığında, dernek Yönetim Kurulu bunu en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar ve sonucu yazıyla başvuru sahibine bildirir.

Başvurusu kabul edilen ve giriş ödentisi makbuz karşılığı alınan üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak, asil üyenin haklarındandır.

Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile derneğin şube başkanları Genel Merkez Genel Kurulu’nun tabii üyesidirler. Ayrıca, işbu tüzüğün ilgili maddeleri çerçevesinde seçilmiş şube delegeleri de Genel Merkez Genel Kurulu’na şubelerini temsilen katılırlar ve oylarını kullanırlar.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar ile aşağıda yazılı olan görevlerde daha önce bulunmuş kişiler veya hâlen bu görevi sürdürmekte olanlar, derneğin iki üyesinin önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Buna göre; Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, Millî Eğitim Bakanları, YÖK başkanları, ÖSYM Başkanları, MEB Müsteşarları, Özel Öğretim Genel Müdürleri, İl Millî Eğitim Müdürleri, Devlet ve vakıf üniversite rektörleri ve dekanları, TBMM Millî Eğitim Komisyon Başkanlığı yapmış olanlar ile eğitim dünyasına katkıları olan kişiler onursal üye olabilirler. Bu üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler isterlerse aidat verebilir, dernek organları dışında sayılan Danışma Konseyine seçilebilecekleri gibi, derneğin muhtelif faaliyet ve komisyonlarında görev alabilirler. Onursal üyelik için asil üyelikte istenen "kurucu veya kuruluş temsilcisi olma" ve ikamet ile talep formu doldurmuş olması şartları aranmaz.

Her üyenin (gerçek ya da tüzel kişi) derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

T.C. vatandaşı olmayanların derneğe üye olabilmeleri için ayrıca Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olmaları koşulu aranır. Onursal üyeler için Türkiye'de ikamet koşulu aranmaz.

Üyelikten Çıkma

Madde - 4 : Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir. Ayrıca kurumdaki hisselerini devreden temsilcininüyeliği düşer ve sona erer. Yeni kurucu veya kurucu temsilcisi, üye olmak isterse yeniden müracaat etmelidir. Vefat eden üyenin kaydı silinir.

Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Bu nedenle, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal nedenlerle ayrılanların yasal nedeninin oluşum tarihinde; diğerlerinin ise ayrılma talebinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm borçları tahsil edilir. 

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5 : Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren hâller:

1) Dernek tüzüğüne aykırı veya Dernek faaliyetlerini engelleyici söz ve davranışlarda bulunmak, bu meyanda yazı yazmak,

2) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak veya kasten yapmamak,

3) Üyelik aidatı borcu birikmiş olmak ve yazılı ikaza rağmen belirtilen süre içinde bunu ödememek,

4) Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

- Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti hâlinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

- Ayrıca üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

- Tüzükte belirtilmiş çıkarma sebeplerine dayalı çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez. Ancak çıkarma sebebi tüzükte belirtilmemiş haklı sebeplerle çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek Genel Kurul da itiraz edilebilir. Genel Kurul, üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir.

- Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Yönetim Kurulu, kaydı silinen üyenin ödenmeyen aidatları hususunda yasal yollara başvurabilir.

Dernek Organları

Madde 6 : Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

                                01    Genel Kurul

                                02    Yönetim Kurulu

                                03    Denetim Kurulu

Genel kurul toplantıları

Madde 7 : Derneğin kayıtlı ve oy hakkını haiz asil üyeleri, tabii üyeleri ve şube delegelerinden oluşan Genel kurul;

a) 3 yılda bir, Aralık ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte olağan,

b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek genel kurul üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

c) Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.

d) Ayrıca Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse genel kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü
 - Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 - Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

 - Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı

 - Genel Kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu yerde veya Yönetim Kurulunun kararlaştırarak ilan ettiği gün, saat ve yerde icra edilir.

 - Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hâllerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

 - Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi, toplantı yerinde hazır bulundurulur. Üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen hazirun listesindeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler ve oy kullanırlar.

 - Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması hâlinde de Yönetim Kurulunca bir tutanak düzenlenir.

 - Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere üyelerin içinden bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile kâtip üye seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 - Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

 - Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Divan, kararlarını çoğunluğa göre verir.

 - Genel Kurul, gündemindeki maddelerin görüşülüp karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin imzasıyla görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması mecburidir.

 - Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile kâtip üyeler tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

Genel Kurul Kararları

Madde 8 : Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Genel Kurul kararları, Divan Başkanının belirleyeceği yöntemle ve toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Şu kadar ki tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9 : Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır: 

01 Dernek organlarının seçilmesi,

02 Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

03 Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,

04 Yönetim Kurulunca hazırlanan üç yıllık tahmini bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, derneğin aylık üye aidatı miktarlarının belirlenmesi,

05 Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

06 Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmeliklerin incelenmesi, aynen veya değiştirilerek onaylanması,

07 Genel Kurul üyelerinden hazır bulunanların 1/10'u tarafından müzakeresi talep edilen hususların gündeme dahil edilerek karara bağlanması,

08 Derneğin amaçlarına ulaşabilmesi doğrultusunda yapılacak tesis ve işler ile açılacak veya kapatılacak şube ve temsilcilikler için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,

09 Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10 Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasının kararlaştırılması,

11 Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya bu dernek ve kuruluşlardan ayrılması,

12 Derneğin vakıf kurması,

13 Derneğin fesih ve tasfiyesi hakkında karar alınması, tasfiye komisyonunun seçilmesi ve neticede bakiyenin nereye verileceğinin tayin edilmesi,

14 Yönetim Kurulu kararı ile dernekten çıkarılan üyelerin itirazlarının çıkarmayı takip eden ilk olağan veya olağanüstü Genel Kurulda görüşülmesi ve karara varılması,

15 Yönetim Kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması, gerekli görüldüğünde derneğin iç denetiminin yapılması,

16 Mevzuatça Genel Kurula yüklenmiş veya ana tüzüğün diğer maddelerinde belirtilmiş görevler ile yetkilerin ifası.

Ayrıca Genel Kurul, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10 : Yönetim Kurulu, 7 asıl ve 7 yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir.

Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu: Genel Kurul seçimini izleyen altı gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirir. Bu toplantıda alacağı bir kararla görev dağılımı yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, muhasip ve üyeleri belirler. 

Yönetim Kurulu Başkanı: Aynı zamanda derneğin başkanı, temsilcisi ve yetkilisidir. Adlî  ve idari konularda derneği temsil eder. Derneğin Yönetim Kuruluna başkanlık ve toplantılarını idare eder. Yönetim Kurulu kararlarını yerine getirir. Yönetim Kurulunun kararı ile bildiri yayınlar. Derneği yurt içinde ve yurt dışında temsil eder. Dernek adına beyanatta bulunur.

Başkan: Dernek çalışmalarını etkin kılacak şekilde Yönetim Kurulu gündemini belirler, üyelerini toplantıya çağırır ve çalışmaları yönetir. Dernek üyeleri arasındaki uyum ve güvenin sürmesi için Yönetim Kurulunun kararlarını ve Genel Kurulun yetki verdiği diğer işleri samimiyetle yerine getirir. Çalışma döneminin sonunda da Derneğin mal varlığı ve evraklarının yeni çalışma dönemi Yönetim Kuruluna tam ve eksiksiz olarak zamanında devir edilmesi için gerekenleri yapar.

Başkan Yardımcısı: Başkana yardımcı olur. Bulunmadığı zamanlarda başkana vekâlet eder. Her türlü büro işlerini tanzim eder. Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu’nu toplantıya çağırır.

Sekreter: Yönetim Kurulu kararlarını yazar. Dosya, evrak ve demirbaşların muhafazasını temin ve büro işlerinin yürütülmesi gibi işleri yapar. Başkan ve başkan vekili bulunmadığı zamanlarda onlara vekâlet eder. 

Muhasip: Derneğin mali işlerini yürütür. Tahsilât ve sarfiyatın usulüne uygun yapılmasını, muhasebe defterlerinin muntazam tutulmasını, bütçe ve hesapların hazırlanmasını temin eder. Derneğe ait nakit mevcudunun, makbuz ve kıymetli evrakın muhafazasından ve Yönetim Kurulu tarafından kasada kalabilmesiyle ilgili belirlenmiş miktardan fazla paranın bankaya yatırılmasından sorumludur.

Diğer üyeler:  Yönetim Kurulunca verilecek görevleri yaparlar.

Yönetim Kurulu, başkan tarafından her zaman toplantıya çağrılabilir. Asıl üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile açık oyla alınır. Alınan kararlar tasdikli bir karar defterine yazılır ve toplantıda hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır. Gelmeyen üye, temsilci gönderemez ve başka bir üyeye vekâleten oyunu kullandıramaz.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üye göreve çağrılır. Ancak yedeklerin de getirilmesinden sonra Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu, bir ay içinde olağanüstü toplantı yapmak üzere Genel Kurul çağrısı yapar. Bu çağrının yapılmaması hâlinde Dernekler Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu en az üç ayda bir kere toplanır. Başkan veya başkan olmadığında başkan vekilinin gerek duyduğu hâllerde acil toplantı yapabilir. Mazeretsiz olarak peş peşe üç toplantıya katılmayan üye, Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

01 Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

02 Başkanın çalışma programını tespit ederek program gereği yapacağı görev ve harcamalar hususunda yetkilendirmek, Yönetim Kurulunca tespit edilmiş çalışma programı dışında dernek adına yaptığını beyan ettiği çalışmalarını görüşmek, kabul veya reddetmek,

03 Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

04 Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,

05 Genel Kurulda alınan kararları ve verilmiş hedefleri hayata geçirmek üzere Derneğin çalışmaları ile ilgili yıllık çalışma programını yapmak ve uygulamak,

06 Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

07 Genel Kurulun verdiği yetki ile dernek amaçları doğrultusunda her türlü ticari, sosyal ve kültürel faaliyetleri yerine getirmek, eğitim, turistik, sosyal vb. gelir getirici tesislerin kurulmasına karar vermek, lokal kiralamak, malzeme ve demirbaş eşyaları satın almak, kitap, gazete, dergi, broşür ve benzeri neşriyatta bulunmak,

08 Gerekli görülen yerlerde şube veya temsilcilik açılması işlemlerini yürütmek,

09 Şubelerin bütçelerini onaylamak ve şubelerin Genel Merkeze yapacakları ödentileri belirlemek,

10 Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve Yönetim Kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,

11 Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

12 Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak “alındı belgelerini” bastırmak,

13 Dernek gelirlerini toplayacak kişileri belirlemek,

14 Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

15 Derneğin verimli personel profilini oluşturmak, üye sayısının 100 kişiyi geçtiği ve gerek duyduğu durumlarda dernek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla ücretle çalışacak kişileri tespit etmek ve personel ücretlerini belirlemek,

16 Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak, gereğinde işlerine son vermek,

17 Yönetim ve hizmet konuları doğrultusunda görev yapacak komisyonlar, çalışma grupları ya da komiteler kurmak, raporlar hakkında gereken kararları almak,

18 Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

19 Yönetim Kurulu üyelerinin ekserisi tarafından müzakeresi istenen ve gündeme alınan hususları karara bağlamak,

20 Olağan ve olağanüstü kurul toplantılarına karar vermek,

21 Mevzuatın ve ana tüzüğün kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Denetim Kurulu ve Derneğin İç Denetimi

Madde 11 : Denetim Kurulu üç asıl üç yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir ve Genel Kurula karşı sorumludur.

Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; denetleme görevini aşağıdaki esas ve usullere göre yapar;

Madde 12 :
A) Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Yönetim Kurulu üye sayısının boşalmalar sebebiyle yedeklerin getirilmesine rağmen üye salt çoğunluğunun altına düşüp düşmediğini denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor hâlinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında da Genel Kurula sunar. Gerektiğinde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

B) Denetim Kurulu, en az yılda bir defa ve dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre dernek kasasının, menkullerinin, gayrimenkullerinin sayımını yapar. Derneğin banka hesaplarını, hareket ve bakiyelerini bizzat sorar ve bunların muhasebe kayıtlarına uygunluğunu tetkik eder.

C) Denetim Kurulu, derneğin parasal işlemlerinde yolsuzluk ve kötüye kullanım tespit ettiği takdirde durumu Yönetim Kuruluna bildirerek soruşturmanın selâmeti için sorumlularının işten el çektirilmesini talep edebilir. Yönetim Kurulu bu talebi reddettiğinde veya talep tarihinden itibaren 7 gün içinde toplanmadığı takdirde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Konseyi

Madde 13 : Yönetim Kurulunca uygun bulunması ve ihtiyaç duyulması hâlinde her kong re döneminde görev yapacak şekilde bir danışma konseyi teşkil edilir.  Deneyim ve birikimleriyle seçkin kişiler ile önceki dönemlerde dernekte yöneticilik yapmış olanlar arasından seçilen en az 7 en fazla 20 üyeden oluşur.  Görev süresi gelecek olağan genel kurula kadar devam eder.

Danışma Konseyi her yıl en az 2 kez toplanır. İlk toplantıda başkanı seçer. Toplantı yeter ve karar sayısı olağan çoğunluktur. Danışma Konseyi, gerekli hâllerde Danışma Konseyi başkanı ya da Dernek Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Danışma Konseyinin Görev ve Yetkileri

Madde 14 : Dernek amaç ve hizmet konuları yönünden yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlamak, Başkanın daveti üzerine özel ihtisas gerektiren konularda Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak, uygulamalara yönelik öneri ve tavsiyelerde bulunmak, Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun ihtiyaç duyduğu konularda çalışmalar yapmak ve görüş bildirmektir.

Çalışma Grupları, Komisyonlar ve Hizmet Komiteleri

Madde 15 : Dernek amaç ve hizmet konularında yönetime yardımcı olmak ve Dernek bünyesinde bulunan özel okul, özel eğitim kurumları, dershane ve kurs alanlarında ihtisas birimleri şeklinde çalışmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile komisyonlar, çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri oluşturulabilir. Bunların toplantı ve çalışma usulleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Komisyonlar, çalışma grupları ya da yönetim ve hizmet komiteleri; yönetim, denetleme ve danışma kurullarının karar almalarına ya da yürütmelerine yardımcı olacak etüt, araştırma ve incelemelerde bulunur, öneriler geliştirir ve gereğinde uygulamalarını da yaparak yönetime yardımcı görev ifa ederler.

İşbirliği

Madde 16 : Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarda yasaklanmayan alanlarda, başka bir dernekle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulunun kararı ile platform oluşturabilir, işbirliği yapabilir.

Bildirim Yükümlülüğü

Madde 17 : Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması hâlinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir.

Taşınmazların bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

-Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi”,  iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

-Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış Yönetim Kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

-Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; Genel Kurul Toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklik de tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul Sonuç Bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Beyanname Verilmesi

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin “Dernek Beyannamesi”, dernek Yönetim Kurulu tarafından doldurulur ve her takvim yılının ilk dört ayı içinde mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Şube ve Temsilcilikler

Madde 18 : Dernek dilediği yerde şube açabilir, temsilcilik oluşturabilir. Genel Kurulda bu konuda verilen karar ve yetki çerçevesinde Yönetim Kurulu, şube kurucularını tespit eder ve bunlar arasından en az üç kişiye kuruluş işlemleri için yetki verir. Yetki verilen bu kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülkî amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.

Şube açılması için yetkili makamlara yapılacak yazılı başvuruda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek veya sanatı, ikametgâhı ve uyruğu ile şube merkez adresinin yer aldığı yazıya dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgeleri eklenir.

Ana Tüzüğün Dernek tüzel kişiliği ile ilgili diğer hükümleri şubeler için de geçerli olup, uygulamaya ilişkin hükümler Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak “Şube ve Temsilcilikler Yönetmeliği”nde gösterilir. Buna göre, şube ve temsilciliklerin Dernek merkezi ile ilişkileri, karar yetkileri ve çalışma usulleri de “Şube ve Temsilcilikler Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde gerçekleşir.

Şube Organları ve Görevleri:

Şube Genel Kurulu: Şubeye kayıtlı üyelerin katılması ile üç yılda bir olağan olarak toplanır. Ancak, şubeler gerçekleştirecekleri olağan genel kurul toplantılarını, genel merkez olağan genel kurulu toplantısından en az iki ay önce tamamlamak ve genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülkî idare amirliğine ve genel merkeze bildirmek zorundadırlar.

Şube Genel Kurulunun çağrı yöntemleri, toplantı ilkeleri, olağanüstü toplantı ile görev ve yetkileri hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Genel Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.

Dernek Genel Merkez Genel Kurulunda Şubelerin temsili şu şekildedir:

Üye sayısı 1-20 arasında olan şubeler, sadece başkanları ile

Üye sayısı 21-50 arasında olan şubeler, başkanları dahil 2 üye ile

Üye sayısı 51 ve üstü olan şubeler, başkanları dahil 3 üye ile

temsil edilirler. Şubeler belirtilen temsil sayısı çerçevesinde Dernek Genel Merkez Genel Kurul delegelerini şube genel kurullarında seçerler ve seçilmiş kişilerin bilgilerini Dernek Genel Merkezi’ne 7 gün içinde verirler.

Şube Yönetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda üç yıl için seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.

Şube Yönetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi, görev ve yetkileri hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Yönetim Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.

Şube Denetim Kurulu: Şube Genel Kurulunda üç yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.

Şube Denetim Kurulunun oluşum ve çalışma biçimi hakkında, Ana Tüzüğün Dernek Denetim Kuruluna ilişkin hükümleri uygulanır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 19 : Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır:

1 - Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi yayıncı nitelikli üyeler için 1200 TL  tedarikçi nitelikli olanlardan 300 TL  yayıncı üyelerden aylık olarak 100 TL tedarikçi üyelerden 25TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye Genel Kurul yetkilidir. Her üye, kurucu veya kurum temsilcisi olmasına bakılmaksızın aidat öder.

2 - Gerçek ve tüzel kişilerin, benzer amaçlı derneklerin, işçi ve işveren sendikalarının ve mesleki kuruluşların, kurumların ve kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3 - Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, gece, müsamere, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetler ile kitap, dergi ve diğer yayınlardan sağlanan gelirler,

4 - Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5 - Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6 - Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiğiticari faaliyetlerden, ortaklıklardan, iktisadi işletmelerden, lokal ve yardımlaşma sandığındanelde edilen gelirler,

7 - Dernek tarafından geliştirilecek projelerden elde edilecek gelirler,   

8 - Dernek taşınır, taşınmaz malları ile haklarınınkiraya verilmesinden sağlanan gelirlerile taşınır değerler gelirleri,  

9 - Diğer gelirler.        

Derneğin Giderleri

Madde 20 : Derneğin mali çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer. Dernek yılsonu itibarı ile faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl NİSAN ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermekle yükümlüdür.

Yıllık bütçe, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin bedeller, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde aktarma yetkileri gibi konularda Yönetim Kurulunca karar alınır.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 21 : Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması hâlinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 22 : Gelir ve gider belgeleri;

Alındı Belgeleri: Dernek gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir ve Yönetim Kurulu kararıyla matbaaya bastırılır.  Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili hâlinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni muhasipler arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Yetki Belgesi: Yönetim Kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden Yetki Belgesi dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek Yönetim Kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi, Yönetim Kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir.

Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması,işine veya görevine son verilmesi, ölümü, derneğin kendiliğinden dağıldığının tespit edilmesi veya fesih edilmesi gibi hâllerde verilmiş olan yetki belgelerinin dernek Yönetim Kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi Yönetim Kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.                            

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi: Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak5 yıl süreyle saklanır.                    

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi: İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esas alınarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 23 : Defter tutma esasları:

- Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak yıllık brüt gelirin “mevzuatta belirtilen limiti" aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

- Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

- Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın Yönetim Kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

- Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

- Dernek tarafından tutulan defterler ve ilgili evraklar en az 5 yıl süre ile muhafaza edilir.

Kayıt Usulü: Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıdaki yazılı defterler tutulur:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

01. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

02. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olanların kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere de işlenebilir.

03. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

04. Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

05. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler, açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

06. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Derneğe ait alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade edildiği tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1) a bendinin01, 02, 03 ve 06 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce İl Dernekler Müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 24 : Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 25 :  Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının benzer amaçlara hizmet eden vakıf ya da derneklerden birine Genel Kurul Kararı ile devredilmesi yoluyla para, mal ve haklarının tasfiyesi gerçekleştirilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul Kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme hâlinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Hâlinde EĞİTİM YAYICILARI VE TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ ‘EYTED’” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para,  mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son Yönetim Kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir Yönetim Kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 26 : Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Kısıtlayıcı Hükümler

Madde 27 : Dernekle ilgili bildiri, beyanname veya benzeri yayınlar Yönetim Kurulunca karar verilmeden yapılamaz ve dağıtılamaz.

Dernek, T.C. yasaları ile kendi tüzük, yönetmelik ve yönergelerine aykırı bir uygulama yapamaz.

Birbirlerine birinci derecede akraba olan üyeler, dernek organlarında görev almak istediklerinde, aynı anda ve aynı organda (ikisi veyadaha fazlası ) birlikte görev alamazlar. Genel Merkez veya şubede ayrı ayrı görev alabilirler.

Geçici Madde

Madde 1 : İlk Genel Kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.


Bugünkü ziyaretçi sayısı   : 18
Toplam ziyaretçi sayısı     : 157435